این نرم افزار یک سیستم کامل در زمینه برنامه ریزی و ثبت صورت جلسات به حساب میاد از جمله امکاناتش

  • برنامه ریزی جلسات
  • ثبت صورتجلسات و چاپ آن به صورت دلخواه در فرمت های مختلف
  • گزارش گیری از وضعیت  جلسات حول محور های مختلف ( تعداد ساعت تشکیل شده بر اساس نفر ساعت)
  • گزارش وضعیت مدعوین جلسات ( تعداد ساعت حضور و غیبت)
  • و ...
دو تصویر از برخی از قسمت های نرم افزار