این نرم افزار بر اساس استاندارد های انبار داری طراحی شده دارای امکانات زیر می باشد

  • امکان تعریف چندین انبار
  • انتقال کالا بین انبار ها
  • ورود خروج کنسلی خروج و ورد
  • اسقاط کالا
  • انواع گزارشات مورد نیاز
برخی از تصاویر نرم افزار